Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Aquesta normativa regula les condicions de permanència dels estudiants/tes matriculats en estudis conduents a títols oficials.

Nombre màxim de convocatòries

Els estudiants/tes disposen de sis convocatòries per a superar cada assignatura.
Es considerarà que la condició de no presentat en l’acta no consumeix convocatòria.
Els estudiants amb 15% o menys pendent per a finalitzar la titulació no se'ls aplicarà la limitació de convocatòries.

Exempcions

Queden exempts de les limitacions anteriors aquells que justifiquen circumstàncies de força major que puguen haver influit en el rendiment acadèmic.

Serà competència del degà o degana i del director o directora del centre la decisió sobre cada cas.

Trasllats

Als estudiants i les estudiantes provinents d'altres universitats, se'ls aplicarà el mateix tracte que als estudiants i les estudiantes de la Universitat de València.

Als i les estudiants qui obtinguen el trasllat d'expedient a la Universitat, se'ls computaran les convocatòries utilitzades.

Normativa aplicable