Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Nombre de convocatòries d’exàmens

Són les oportunitats que existeixen per a la superació d'una assignatura. Els estudiants i les estudiantes disposen de sis convocatòries per assignatura. L'assignatura no presentada s'entén com no consumida. Als estudiants amb un 15% o menys pendent per a finalitzar la titulació no se'ls aplicarà la limitació de convocatòries

Avançament de convocatòries d’exàmens

Tenen dret a fer ús d’aquesta convocatoria els estudiants de la Universitat de València als quals quede per aprovar un màxim de dos assignatures per acabar la titulació, qualsevol que siga el caràcter d’aquestes assignatures. Queden excloses d’aquest còmput les assignatures de Treball Fi de Grau (TFG) i les Pràctiques Externes curriculars (PE).

L’estudiant/a ha de sol·licitar l’avançament per a totes les assignatures que li queden per aprovar.

L’avançament s’haurà de sol•licitar en el període de matrícula i no hi podran renunciar posteriorment.

Regulació de l'avançament de convocatòria per finalitzar estudis de grau (art.10)

Avaluació curricular per compensació de qualificacions

És el procediment excepcional de declaració de suficiència d'una assignatura no superada per les vies ordinàries. Ha de ser l'última assignatura per acabar la titulació, (sense tenir en compte el TFG i les Pràctiques) de caràcter bàsic o obligatori, o si és optativa, només si és necessària per obtenir una menció, un itinerari o una doble titulació. A més s'hauran de complir la resta de requisits exigits en el Reglament d'avaluació i qualificació de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster per compensació de qualificacions.

Estan exceptuats d'aquesta possibilitat el TFG, les pràctiques externes i les clíniques.

El termini de sol•licitud serà d'un mes a partir de la data de finalització de cada període d'exàmens, segons el calendari acadèmic oficial del curs, i es presenta en la secretaria del centre on es cursa la titulació.
 

_