Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Per obtenir qualsevol títol universitari oficial els estudiants han de cursar el nombre de crèdits de lliure elecció establert en el pla d'estudis corresponent, que com a mínim ha de ser el 10% de la dedicació lectiva global del pla.

Els estudiants de la Universitat de València podran obtenir els crèdits de lliure elecció per diferents vies, segons els seus interessos:

 1. Cursant assignatures optatives del títol que l'estudiant vol obtenir: els estudiants que trien aquesta via per reforçar el currículum propi del títol podran, en finalitzar els estudis, fer valer com a crèdits de lliure elecció l'excés de crèdits corresponent a matèries optatives cursades del seu propi pla d'estudis. Aquestes assignatures tindran qualificació i computaran en el càlcul de la nota mitjana de l'expedient.
  • Plans d'estudi
  • Qualificació: Aquestes assignatures tindran qualificació i computaran en el càlcul de la nota mitjana de l'expedient
  • Incorporació a l’expedient: En acabar la titulació
 2. Cursant assignatures d'altres plans d'estudi oficials: proporcionaran crèdits de lliure elecció les matèries d'altres estudis impartides a la Universitat de València que s'hagen inclòs en l'oferta de curs acadèmic (OCA) com a matèries de lliure elecció. Aquestes assignatures tindran qualificació i computaran en el càlcul de la nota mitjana de l'expedient.
  • Portal de l'Alumne: Oferta de Curs Acadèmic (OCA)
  • Matrícula: Incloure codi i grup a la matrícula, a l’apartat de "Lliure elecció"   
  • Qualificació: Aquestes assignatures tindran qualificació i computaran en el càlcul de la nota mitjana de l'expedient   
  • Incorporació a l’expedient: No cal, ja formen part de l’expedient
 3. Cursant assignatures específiques de lliure elecció: proporcionaran crèdits de lliure elecció aquelles assignatures específiques de lliure elecció incloses en l'oferta de curs acadèmic (OCA), que no pertanyen a plans d'estudi de títols oficials, de les quals els estudiants podran matricular-se en el període de matrícula conjuntament amb la resta d'assignatures que cursen del títol oficial. Totes aquestes matèries i activitats acadèmiques de només lliure elecció, excepte les que es corresponguen amb complements de formació de títols oficials o formen part de títols oficials de capacitació professional, s'avaluaran assenyalant-se per a cada estudiant la condició d'apte o suspens, que no computa en el càlcul de la nota mitjana de l'expedient.
  • Portal de l'Alumne: Oferta d'assignatures específiques
  • Matrícula: Incloure codi i grup a la matrícula, a l’apartat de "Lliure elecció"
  • Qualificació: S'avaluaran assenyalant-se per a cada estudiant la condició d'apte o no apte, que no computa en el càlcul de la nota mitjana de l'expedient. Excepte les que es corresponguen amb complements de formació de títols oficials o formen part de títols oficials de capacitació professional.
  • Incorporació a l’expedient: No cal fer res, ja formen part de l'expedient
 4. Cursant altres activitats acadèmiques organitzades per les entitats i serveis autoritzades per la Junta de Govern que formen part de l'oferta de lliure elecció de la Universitat de València. Per incorporar a l'expedient els crèdits de lliure elecció reconeguts per aquestes activitats l'estudiant ha de realitzar aquesta petició per escrit al centre, abonar les taxes per crèdit corresponents als estudis que cursa, llevat que estigueren incloses en el preu de l'activitat, i aportar el certificat. Totes aquestes activitats constaran a l'expedient amb la qualificació d'apte, que no computa per al càlcul de la nota mitjana.
  • Llista d'activitats vigents reconegudes com a lliure opció
  • Matrícula: A través de l'entitat que organitza el curs i d'acord amb les condicions i termini que aquesta estableixca. 
  • Qualificació: Totes aquestes activitats constaran a l'expedient amb la qualificació d'apte, que no computa per al càlcul de la nota mitjana.
  • Incorporació a l’expedient: Una vegada acabada l'activitat o curs cal anar a la secretaria del centre amb l'acreditació o certificat del curs