Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD:

El termini de presentació és, exclusivament, al mes de juliol, mitjançant:  Sol·licitud d'adaptació a grau. Resolta la petició es comunicarà la data de matrícula.

Regles d'adaptació del pla d'estudis 2000 als actuals graus. 

Avís: Per als plans d'estudis anteriors al 2000 caldrà l'informe previ de la CAT corresponent.