Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ PER AL CURS  2023/2024:

Descripció:  Publicació convocatòria (tauler oficial UVEG)

Convocatòria per a la sol·licitud d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials parcials espanyols, que desitgen continuar els seus estudis en aquesta Facultat en el curs 2023/2024. 

Terminis:

 • Presentació de sol·licituds: del 3 al 21 de juliol de 2023
 • Publicació de resultats: abans del 30 de setembre de 2023

Oferta de place

 • Grau en Estudis Anglesos: 5
 • Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures: 5
 • Grau en Filologia Catalana: 5
 • Grau en Filologia Clàssica: 10
 • Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures: 15
 • Grau en Comunicació Audiovisual: 1
 • Grau en Periodisme: 1

Requisits:

 • Haver iniciat estudis universitaris oficials en qualsevol universitat espanyola.
 • Tenir superats en la titulació d’origen els crèdits suficients per a que puguen ser reconeguts almenys 30 crèdits en la titulació de destinació conforme disposa l’article 10 del RD 822/2021.
 • No haver esgotat 6 convocatòries en alguna de les assignatures dels estudis iniciats.
 • Per a titulacions filològiques: provenir de titulacions afins dintre de les humanitats, i preferentment de titulacions filològiques.
 • L'estudiantat admès, una vegada matriculat, haurà d'abonar la taxa corresponent de les assignatures reconegudes.

Criteris d'ordenació i prelació de sol·licituds: (Disposició transitoria 5a RD 822/2021)

 1. Estudiantat amb titulacions oficials de la mateixa branca de coneixement.
 2. Estudiantat amb titulacions d'altres branques de coneixement.
 3. Una vegada aplicats els criteris anteriors, el criteri d'ordenació dins de cada grup serà:
a) Nombre de crèdits reconeguts.
b) Nota mitjana de l’expedient acadèmic calculada d’acord amb allò que estableix el RD 1125/2003, per a estudis espanyols.
c) Causa que motiva la sol·licitud, degudament acreditada:
1.Trasllat laboral de l’interessat.
2.Trasllat de residència de la unitat familiar.
3.Esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment.
4.Existència de conveni amb la universitat d’origen.
5.Altres causes justificades.

En tot cas, l’admissió comportarà la realització d’almenys 30 crèdits, a més del treball de fi de grau corresponent, excepte en aquells casos en què concórreguen en la persona sol·licitant circumstàncies especials degudament acreditades.

Documentació a presentar: 

 • Sol.licitud per la SEU Electrònica ENTREU.
 • Petició de reconeixement
 • Original i còpia del DNI o passaport.
 • Certificació acadèmica personal en  la que ha de constar la nota mitjana en base 10 i el nombre de convocatòries consumides *.
 • Còpia del BOE, segellada pel centre d’origen, en la que es va publicar el pla d'estudis que s'estiga cursant *
 • Programes o guies docents, segellades pel centre d'origen, de les assignatures superades de les quals sol·licita el seu reconeixement * (s'han de presentar en paper en la secretaria de la facultat)
 • Qualsevol altre document que la persona interessada considere necessari per a donar suport a la seua sol·licitud.

(*) Excepte alumnes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la U.V.

Validesa i vinculació: 

 • Les resolucions d'admissió només tindran validesa per al curs 2023/24, sense cap cas pugui significar una reseva de plaça per als cursos següents.
 • L'estudiant admès, una vegada matriculat, haurà d’abonar la taxa corresponent de les assignatures reconegudes.