Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Ajudes per afavorir la promoció de les activitats d'intercanvi acadèmic, el foment d'accions de coordinació, o la realització de projectes conjunts del personal de la Universitat de València amb les institucions d'educació superior amb les quals la Universitat de València té subscrit un conveni marc de col·laboració.

Les ajudes sufraguen les despeses de viatge, allotjament i manutenció d'estades de mobilitat del personal de la Universitat de València en les institucions estrangeres.

Llistat d'universitats amb conveni marc per països

 

Convocatòria d'ajudes de mobilitat per conveni marc per al personal de la Universitat de València l’any 2023

Publicació al Tauler d'Anuncis de l' Universitat de València

Termini de sol·licituds del 21 març  fins al 15 de novembre de 2023, o fins el esgotament del crèdit.

Les sol·licituds es presentaran únicament a través del formulari específic d'aquesta convocatòria del registre electrónic de la UV, adjuntant la carta d'invitació signada i segellada pel centre receptor amb la proposta de l'activitat a realitzar durant l'estada.

IMPORTANT: En l'apartat COMENTARIS s'indicarà la clau orgànica genèrica del Departament o Institut (10 dígits), al qual està adscrit el sol·licitant, que realitzarà la comissió de serveis i el pagament de l'ajuda. No és l'orgànica personal del sol·licitant. Les sol·licituds que manquen de la informació de l'orgànica a la qual s'ha de fer el traspàs quedaran pendents i no es concediran sense aquesta dada.

Els ajudes financen estades de fins a tres mesos de durada ininterromputs, a realitzar durant l'any 2023 i, en qualsevol cas, amb data d'inici posterior a la publicació d'aquesta convocatòria i amb data de finalització anterior al 15 de desembre de 2023. Les sol·licituds hauran de presentar-se, com a mínim, un mes abans de l'inici de l'activitat.

L'ajuda econòmica inclourà una quantia màxima de:

a)  3.000 euros per persona beneficiària i per a una única estada en països no situats a Europa.

b)  1.000 euros per persona beneficiària i per a una única estada en països situats a Europa.

Aquesta quantia podrà cobrir els següents conceptes:

c) Les despeses de viatge d'anada i volta en un mitjà de transport públic, en tarifa turista.

d) Les despeses d'allotjament i manutenció en funció de la duració i el país receptor, d'acord amb la normativa de la UV.

L’import de l’ajuda es traspàssarà a la clau orgànica general del departament per a gestionar la corresponent comissió de serveis conforme a la normativa interna de la UV.

Una vegada finalitzada l'estada, el departament procedirà a la justificació de la quantia concedida en la forma establida pel Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. En tot cas, si l'import justificat és inferior a la quantia concedida, el departament procedirà a la devolució de la quantia no justificada mitjançant traspàs a l'orgànica 4120200000 i cap. 2.

El departament pot contactar amb la Unitat de Cooperació a través d'aquest mail: coop@uv.es

S'haurà d'emplenar i enviar a coop@uv.es un informe final de l'estada conforme al Annex II: Informe Final en un termini d'un mes després de la seua finalització.

 

 


 

Convocatòria d'ajudes de mobilitat per conveni marc entre la Universitat de València i altres institucions d'educació superior estrangeres 2022

Publicació al Tauler d'Anuncis de l' Universitat de València.

Termini de sol·licituds del 25 gener fins al 15 de novembre de 2022.

Amb data 26 juliol 2022 es tanquen per esgotament del pressupost les ajudes de viatge generals. Segueixen obertes les ajudes d'estada i totes les de cooperació.

Sol·licituds:

Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria, així com la documentació que s'acompanye, es realitzaran únicament mitjançant el formulari de la seu electrònica de la UV i hauran de presentar-se amb un mínim d'un mes d'antelació a l'inici de l'activitat.

La sol·licitud electrònica s'acompanyarà de la següent documentació:

Modalitat 1 - Ajudes per a viatges:

  • Carta d'invitació signada i segellada per la Universitat de destinació amb la proposta de l'activitat docent a realitzar durant l'estada.

Les sol·licituds presentades pel Personal d'Administració i Serveis hauran d'anar acompanyades per una memòria detallada que relacione aquestes tasques amb el seu lloc de treball.

Modalitat 2 - Ajudes per a estades:

  • Annex II carta d'invitació del sol·licitant de la UV amb indicació de la proposta de l'activitat docent a realitzar durant l'estada, les dates i el vistiplau del Departament/ Servei/Institut.
  • Còpia del passaport de la persona convidada.
  • Carta o document acreditatiu de la vinculació contractual del beneficiari convidat amb la Universitat de procedència.

Justificació:

En el termini de 15 dies des de la finalització del viatge o l'estada, s'annexarà a l'expedient de la seu electrònica la següent documentació justificativa:

Modalitat 1 - Ajudes per a viatges:

  • Annex III Informe final viatge. En el cas que el viatge incloga altres despeses que es gestionen des del Departament/Institut, haurà de constar.
  • Bitllets o targetes d'embarcament del viatge realitzat.
  • Justificant del pagament del bitllet d'avió: factura o rebut.
  • Certificat d'assistència amb indicació de les dates expedit pel responsable de la Universitat de destí.

S'enviarà l'imprés de comissió de serveis al beneficiari per a la seua signatura i la del Director/a del Departament, o responsable directe, en el cas del PAS, per a realitzar el pagament de l'ajuda.

Modalitat 2 - Ajudes per a estades:

El Col·legi Major remetrà directament al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació el càrrec de l'estada de la persona convidada.