Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Ajudes a la mobilitat DRAC Estiu

El programa DRAC Estiu afavoreix la participació en cursos d'estiu organitzats per les universitats integrants de la Xarxa Vives d'Universitats. Aquestes ajudes van destinades a cobrir part de les despeses de matrícula, desplaçament i allotjament. Es poden beneficiar d'aquestes ajudes les estudiantes matriculats en centres propis de la Universitat de València el curs 2018-2019 que posseïsquen els requisits acadèmics indicats en aquesta convocatòria i cursen qualsevol dels estudis oficials impartits per aquesta Universitat.

Us informem que la Xarxa Vives d'Universitats no publicarà una guia amb l'oferta conjunta dels cursos d'estiu 2019 de les universitats membres. Els interessats podran trobar la informació de l'oferta d'estiu de cada universitat als seus webs respectius.

01/06/2019

El termini de presentació de l'acceptació de les ajudes Drac Estiu finalitza el dia 8 de juliol de 2019.

08/05/2019

Les ajudes concedides estan condicionades a l'acceptació expressa dels beneficiaris, per mitjà d'un document d'acceptació que serà facilitat pel Servei d'Informació i Dinamització (SEDI), en el termini de cinc dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió. Transcorregut aquest termini sense l'aportació de l'acceptació, es considerarà que es desisteix de la petició.

Aquells que tinguen l'ajuda concedida i l'hagen acceptat, hauran de justificar documentalment les despeses de desplaçament, allotjament i/o la matrícula en el curs d'estiu, així com també l'assistència a l'activitat. El termini màxim per a la presentació de la justificació finalitza el 15 d'octubre de 2019.

Per a fer efectiva l’ajuda, una vegada concedida, caldrà presentar, la documentació següent:

 1. Informe econòmic en imprès normalitzat.
 2. Còpia del certificat d’assistència a l’activitat.
 3. Factures i tiquets originals de despeses de desplaçament, allotjament i matrícula
Ajudes a mobilitat DRAC Formació Avançada
El programa DRAC Formació Avançada impulsa l'intercanvi d'estudiants entre les universitats que integren la xarxa. L'obectiu del programa és atorgar ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives d'Universitats, així com també l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats de la Xarxa.

07/04/2020

 • Tercera concessió DRAC Formació Avançada de 2019 (Tauler oficial)

  El termini per a la presentació de la justificació s'inicia amb la resolució de la concessió i estarà obert fins que es determine la data de finalització (quan tornen a comptar els terminis interromputs per la declaració de l'estat d'alarma). Cal recordar que quan es presente la documentació justificativa, s’efectuaran els tràmits corresponents per pagar l’ajuda concedida.

13/11/2019

 • Segona concessió de 2019 [Tauler oficial]

  El termini màxim per a la presentació de la justificació finalitza abans del 15 de gener de 2020.

Per a fer efectiva l’ajuda, una vegada concedida, caldrà presentar, la documentació següent:

 • Informe econòmic en imprès normalitzat.
 • Còpia del certificat d’assistència a l’activitat.
 • Factures i tiquets originals de despeses de desplaçament, allotjament i matrícula.
 • Certificat de titularitat del compte bancari, si s'ha canviat. 

12/06/2019

 • Primera concessió de 2019 [Tauler oficial]

  El termini màxim per a la presentació de la justificació finalitza abans del 15 de setembre de 2019.

06/03/2019

Els terminis de presentació de sol·licituds finalitzen el 15 de maig, el 15 de setembre de 2019 i el 15 de gener de 2020.