Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

El programa Erasmus+ KA107 comprèn mobilitat d'estudiants  para un període d'estudis a l'estranger en una institució d'educació superior (HEI). 

Per garantir que les activitats de mobilitat siguen d'alta qualitat i tinguen un impacte màxim en els estudiants, han de ser compatibles amb les necessitats de desenvolupament personal de l'estudiant i amb les relacionades amb els aprenentatges corresponents a la seua titulació. El període d'estudis a l'estranger ha de formar part del programa d'estudis que segueix l'estudiant per completar una titulació de cicle curt (cicles formatius de grau superior), primer cicle (grau), segon cicle (màster o equivalent) i tercer cicle o doctorat, conforme al que dispose l'acord de mobilitat signat per ambdues institucions.

La mobilitat de l'estudiant pot afectar qualsevol àrea de coneixement/disciplina acadèmica.

La durada del període d’estudis es de 3 a 12 mesos. 

Les mobilitats es concediran per a la realització d’estades d´acord amb la durada que figura en l´acord bilateral de mobilitat entre la Universitat de València i la universitat de destinació, en principi, l'import màxim subvencionat serà d'un total de 5 mensualitats.

Un mateix estudiant pot participar en períodes de mobilitat que sumen un total de a 12 mesos com a màxim per cicle d'estudis, independentment del nombre i el tipus d'activitats de mobilitat. La participació amb una beca zero de fons de la UE també compta per al còmput d'aquesta durada màxima: 

  • Durant el primer cicle (grau o equivalent), inclòs el cicle curt (cicles formatius de grau superior) (nivells 5 i 6 del MEC)
  • Durant el segon cicle (màster o equivalent, nivell 7 del MEC), i
  • Durant el tercer cicle, com doctorand (nivell de doctorat o nivell 8 del MEC).

Destinacions

En virtut del Projecte 2018, les destinacions son les que es relacionen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les places es corresponen al projecte 2018, actualment en execució. La totalitat de les places indicades s'executen dintre del periode improrrogable de 24 mensualitats, fins al proper 31/07/2020.