Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

El perfil de l’estudiant que accedeix al programa de doctorat de Tecnologies de la Informació, Comunicacions i Computació, és el d’un graduat en Enginyeria de Telecomunicació, Informàtica, Matemàtiques i afins, que després ha cursat un màster en aquestes mateixes línies.


Més concretament, el perfil d’ingrés recomanat correspon al d’un estudiant que ha adquirit les capacitats i els coneixements previs que s’obtenen en superar algun d’aquests màsters oficials de la Universitat de València :

 

  • Enginyeria de Telecomunicació (90 ECTS)
  • Enginyeria Biomèdica (120 ECTS)
  • Enginyeria de Serveis i Aplicacions Web (60 ECTS)

 

No obstant això, es pot considerar adequat el perfil obtingut en superar altres màsters afins o amb un mínim de 60 ECTS procedents de diferents màsters afins.

REQUISITS D’ADMISSIÓ

Com a requisit general d’accés, els estudiants hauran d’estar en algun dels supòsits de l’article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona d’aquest Reial decret.

A més, els estudiants han de complir els específics següents requisits:

· Haver cursat i superat els estudis conduents a algun dels títols de màsters de la Universitat de València   associats al programa (la llista actual d’aquests màsters s’inclou en el “perfil recomanat” en el punt anterior 3.1). En cas d’estar en possessió del Diploma d’Estudis Avançats (DEA), obtingut d’acord amb el que disposa el RD 778/98 o haver aconseguit la Suficiència Investigadora segons el que és regulat pel RD 185/85, l’han d’haver cursat en programes de doctorat afins a aquest.

· Per a qualsevol altre supòsit, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat avaluarà si els estudis realitzats són equivalents als exigits amb caràcter general per accedir al període d’investigació d’aquest programa de doctorat.

Els estudiants que complisquen els requisits anteriors, poden accedir al programa de doctorat i serà la Comissió Acadèmica del programa de doctorat l’encarregada de verificar el compliment dels requisits anteriors per a l’admissió del doctorand.

Els estudiants que compleixen amb els requisits anterior podran accedir al programa de doctorat sent la Comissió Acadèmica del programa de doctorat l'encarregada de verificar el compliment dels requisits anteriors per a l'admissió del doctorand.

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat estudiarà i resoldrà qualsevol petició d’admissió que no s’ajuste als criteris establerts anteriorment, en funció de la informació disponible.