Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Centre on s'imparteix: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria

Web específica del grau: www.uv.es/graus/enginyeriatelematica

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 72

Matèries obligatòries: 120

Matèries optatives: 24

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1403

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
49

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
17,34 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Enginyer Tècnic de Telecomunicació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 60 ECTS a temps complet/30 ECTS a temps parcial

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) José Rafael Magdalena Benedicto

Coordinador/a de la titulació Miguel García Pineda

Coordinador/a de pràctiques externes Santiago Felici Castell

Coordinador/a de mobilitat Antonio Soriano Asensi

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Enginyeria Telemàtica proporciona una formació generalista en les tècniques i els mètodes de l'enginyeria. Alhora, l'alumnat adquireix uns coneixements teòrics i pràctics sòlids pel que fa al disseny i gestió de xarxes (sense fils, d'accés i de transport) i als serveis de telecomunicacions, com també de sistemes i aplicacions telemàtiques. Aquests estudis tenen una gran importància en la societat actual, com a conseqüència del potencial socioeconòmic d'internet i les noves tecnologies.

Informacions pràctiques:

Aquest grau habilita per a exercir com a enginyer/a tècnic/a de telecomunicació, i per tant, les competències estan definides en la Orden CIN/352/2009. S’ha d’assolir un bon nivell d’anglès durant el grau que permeta incorporar-se a empreses internacionals. Tot i que les llengües de docència són el valencià i el castellà, en totes les assignatures es treballa amb material de suport en llengua anglesa. Es preveu que la docència del 50% de les assignatures optatives es faça en anglès. En quart curs, l’alumnat pot triar entre completar els estudis a la Universitat de València o fer una estada en una universitat diferent. En aquest cas, el reconeixement de crèdits depèn de les matèries cursades.