Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

 Aquesta és la relació de les normatives autonòmiques que regulen els títols oficials:

  • Decret 123/2022, de 23 de setembre, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2022-2023
  • Orde 29/2010, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula en la Comunitat Valenciana la prova d’accés a estudis universitaris per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.
  • Orde 39/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica el títol i l’article 1 i s’addiciona un article 9 a l’Orde 29/2010, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana la prova d’accés a estudis universitaris per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles.
  • Resolució de 26 de maig de 2010, de la Direcció General d’Universitat i Estudis Superiors, de la Conselleria d’Educació, per la qual es fa públic l’Acord de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés  i Preinscripció en les universitats públiques del sistema universitari valencià, sobre l’establiment de la prova de competència lingüística per a l’accés a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana dels estudiants de sistemes educatius a què és d’aplicació l’article 38.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
  • Orde 27/2010, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els procediments d’accés a la universitat dels majors de 25, 40 i 45 en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • Orde 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 5 i l'annex de l'Orde 27/2010.
  • Llei 20/2017de 28 de desembre, de taxes. de la Generalitat, de taxes.
  • Resolució, de 21 de setembre de 2009, del rector de la Universitat de València, que ordena la publicació de l’acord del Consell Social de 23 de juliol de 2009 (ACSUV 349/2009), pel qual s’aprova el Reglament de permanència dels estudiants i les estudiantes de la Universitat de València.