Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències

Centre on s'imparteix: Facultat de Química

Web específica del grau: www.uv.es/doble-grau/quimica-enginyeria-quimica/

Nombre de crèdits del títol: 330

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 246

Matèries optatives: ------

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1934

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 5

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
20

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Enginyer/a Tècnic/a Industrial

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: ------

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) ------

Coordinador/a de la titulació Paula Marzal Doménech

Coordinador/a de pràctiques externes ------

Coordinador/a de mobilitat ------

Interès acadèmic, científic o professional:

El doble grau en Química i Enginyeria Química proporciona a l’estudiantat una sòlida formació teòrica i pràctica en aquestes dues disciplines.

La Química és la ciència que estudia la composició, la síntesi, les propietats, el comportament i la reactivitat de la matèria. L’Enginyeria Química aplica els coneixements i desenvolupaments a la transformació de matèries primeres en productes útils i de major valor fabricats a escala industrial. La complementarietat de ambdues disciplines permet formar professionals amb capacitat per cobrir les necessitats pròpies de la indústria química i per proporcionar solucions a problemes relacionats amb la salut, l’alimentació, l’energia, i el medi ambient entre altres, contribuint al constant avanç de la societat.

El perfil dels titulats i titulades, Químics amb sòlids coneixements d’Enginyeria i Enginyers amb sòlids coneixements de Química, és idoni per a la investigació, el desenvolupament de projectes, el disseny de productes i processos, la producció i la direcció de les activitats productives, així com per l’ensenyament en batxillerat, cicles formatius i ensenyaments universitaris.

Aquesta doble titulació habilita per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer Tècnic Industrial i compta amb el suport de la Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad Valenciana (QUIMACOVA). A més, tant el Grau en Química com el Grau en Enginyeria Química de la Universitat de València han estat reconeguts d’acord amb els estàndards de qualitat internacional amb la concessió dels Segells Internacionals EuroBachelor® i Eur-Ace®.

Informacions pràctiques:

La planificació d’aquests estudis permet obtenir el graus en Química i en Enginyeria Química només en cinc cursos i amb una dedicació anual raonable (entre 63 i 69 crèdits/curs).

Les matèries teòriques inclouen classes pràctiques de resolució de problemes en grups reduïts d’estudiants que en faciliten l’estudi i la comprensió i contribueixen a l’avaluació global. Als laboratoris experimentals l’estudiantat adquireix competència en l’aplicació de les tècniques de mesura, el maneig d’instrumentació i equipament industrial, i l’anàlisi de dades. Es treballa en grups reduïts amb una atenció personalitzada per part del professorat i un paper actiu i pràctic de l’estudiant.

Aquesta titulació inclou la realització de Pràctiques Externes obligatòries, el que suposa una primera inserció en l’entorn laboral. L’estudiantat pot així mateix gaudir d’una experiència internacional en programes d’intercanvi d’estudis i pràctiques. El treball de fi de grau permet integrar i aplicar les competències adquirides i incrementar habilitats transversals com ara la interacció amb professionals o la redacció de documentació científica i tècnica.