Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Atenció i informació a les persones usuàries


Servei 1

Atendre les demandes d’informació i orientació formulades per l’alumnat (futur, actual i titulat) i altres persones usuàries.

 • Compromís 1. Atendre adequadament totes les demandes d’informació formulades per les persones usuàries.

 • Indicador 1. Satisfacció amb la informació i el tracte personal rebuts a la Secretaria.

 

Admissió per continuació d’estudis oficials parcials @


Servei 2

Tramitar les sol·licituds d’accés a través del reconeixement d’estudis oficials parcials de l’alumnat que desitja incorporar-se al centre i informar sobre la seua resolució.

 • Compromís 2. Resoldre les sol·licituds d’admissió al centre pel procediment d’accés per estudis oficials parcials abans del 30 de setembre, excepte modificació del calendari de processos de gestió   acadèmica.

 • Indicador 2. Taxa de resolució d’admissió pel procediment d’accés per estudis oficials parcials dins del termini.

 

Matrícula


Servei 3

Proporcionar l’assistència tècnica i administrativa a l’alumnat durant tot el procés de matrícula, en estudis de grau i màster.

 • Compromís 3.  Prestar assistència tècnica i administrativa adequada a tots els estudiants o les estudiantes que ho sol·liciten en matèria de matrícula.

 • Indicador 3. Satisfacció amb l’ajuda prestada i les consultes o gestions durant la matrícula.

 

Anul·lació de matrícula per causa de força major @


Servei 4

Informar  l’alumnat  sobre  la  manera  en què pot acreditar els requisits per a l’anul·lació de matrícula total o parcial per causa de força major sobrevinguda, remetre l’informe deganal a la comissió que ha de resoldre l’expedient i realitzar els tràmits derivats de la resolució.

 • Compromís 4. Posar a la disposició de la comissió que ha de resoldre l’expedient d’anul·lació de matrícula per causa de força major, l’informe deganal en un termini de 15 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud, acompanyada de la documentació acreditativa.

 • Indicador 4. Taxa d’informes emesos en matèria d’anul·lació de matrícula per causa de força major en  termini.

 • Indicador 5. Satisfacció amb les consultes o gestions sobre l’anul·lació de matrícula per causa de força major dins del   termini.

 

Reconeixement i transferència de crèdits @


Servei 5

Tramitar les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits, remetre-les a la comissió corresponent, informar sobre la seua resolució a l’estudiant o l’estudianta i, si escau, emetre el rebut del reconeixement concedit amb la seua incorporació a   l’expedient.

 • Compromís 5.  Notificar totes les resolucions sobre reconeixement i transferència de crèdits en un termini de 15 dies des de l’emissió de l’informe de la comissió corresponent, sempre que s’haja aportat la documentació requerida.

 • Indicador 6.  Taxa de reconeixements de crèdits tramitats dins del termini. 

 • Indicador 7.  Satisfacció amb les consultes o gestions sobre reconeixements i transferències  de crèdits.

 

Trasllat d’expedients a altres universitats @


Servei 6

Tramitar els trasllats d’expedients acadèmics sol·licitats per l’alumnat admès en altres universitats.

 • Compromís 6.   Tramitar els trasllats d’expedients, prèviament sol·licitats per l’alumnat, al centre de destinació en un termini de 30 dies hàbils des de la seua presentació, sempre que les seues actes estiguen processades i amb el pagament previ de les taxes si escau.

 • Indicador 8.  Taxa de trasllat d’expedients a altres universitats en el termini previst.

 

Rebuts i devolucions de taxes @


Servei 7

Gestionar els rebuts de l’alumnat del centre, incloent-hi devolucions o pagaments complementaris.

 • Compromís 7.   Informar en 5 dies hàbils de les incidències relatives als rebuts l’esmena dels quals corresponga al centre, a comptar des de la confirmació del pagament en el cas de devolucions de taxes.

 • Indicador 9.  Satisfacció amb les consultes o gestions sobre taxes universitàries.

 

Programes de mobilitat @


Servei 8

Coordinar i gestionar els expedients de l’alumnat que participa en programes de mobilitat i informar sobre la seua resolució.

 • Compromís 8.   Incorporar les qualificacions a l’expedient dels estudiants o de les estudiantes outgoing en un termini de 5 dies hàbils des de la recepció de totes les qualificacions de la universitat de destinació.

 • Indicador 10.  Satisfacció amb les consultes o gestions sobre els programes de mobilitat.

 

Pràctiques externes


Servei 9

Informar l’estudiant o l’estudianta sobre els tràmits i terminis relatius a les pràctiques externes, i realitzar les gestions sobre aquestes que corresponguen al centre.

 • Compromís 9.     Informar l’alumnat de les assignacions de les pràctiques externes amb una antelació mínima de 10 dies abans del començament d’aquestes.

 • Indicador 11.   Satisfacció amb les consultes o gestions sobre les pràctiques externes.

 

Treball final de grau i treball final de màster @


Servei 10

Gestionar els tràmits vinculats al treball de final de grau i al treball de final de màster de l’alumnat.

 • Compromís 10. Garantir a l’alumnat que complisca els requisits la tramitació adequada que li permeta la defensa del treball final de grau i el treball final de màster dins del termini.

 • Indicador 12.   Satisfacció amb la informació rebuda sobre tràmits o consultes del treball final d’estudis. 

 

Certificat @


Servei 11

Expedir certificats acadèmics i altres certificats a sol·licitud de l’alumnat.

 • Compromís 11.  Emetre els certificats acadèmics prèviament sol·licitats en un termini de 7 dies hàbils, excepte en període de matrícula o quan es tracte d’un expedient d’un pla d’estudis no valorat en crèdits, el termini és de 10 dies.

 • Indicador 13.    Taxa d’emissió de certificats dins del termini.

 • Indicador 14.    Satisfacció amb el temps de recepció d’un certificat

 

Avançament de convocatòries d’exàmens @


Servei 12

 Tramitar les sol·licituds de l’alumnat en matèria d’avançament de convocatòria d’exàmens i informar sobre la seua resolució.

 • Compromís 12.  Resoldre adequadament totes les sol·licituds de l’alumnat en matèria d’avançaments de convocatòria d’exàmens i informar-lo sobre la seua resolució en un termini de deu dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

 • Indicador 15.   Taxa de notificació de resolucions sobre avançaments d’exàmens en termini.

 • Indicador 16.   Satisfacció amb les consultes o gestions sobre l’avançament de convocatòries d’exàmens.

 

Impugnació de qualificacions @


Servei 13

Tramitar les sol·licituds de l’alumnat en matèria d’impugnació de qualificacions i informar sobre la seua resolució.

 • Compromís 13. Comunicar les resolucions sobre impugnació de qualificacions en un termini màxim de cinc dies hàbils des de la resolució de la Comissió d’Impugnació de Qualificacions.

 • Indicador 17.  Satisfacció amb les consultes i gestions en matèria d’impugnació de qualificacions.

 

Avaluació curricular per compensació


Servei 14

Tramitar les sol·licituds de l’alumnat en matèria d’avaluació curricular per compensació, remetre l’informe deganal sobre el compliment dels requisits per a aquesta avaluació i realitzar els tràmits derivats de la seua resolució.

 • Compromís 14.  Incorporar la qualificació a l’expedient de l’estudiant o l’estudianta en un termini de 5 dies hàbils des de la recepció de la resolució favorable del rector.

 • Indicador 18.     Taxa d’incorporació a l’expedient de la qualificació d’avaluació curricular per compensació dins del termini.

 

Títols i suplement europeu al títol (SET) @


Servei 15

Tramitar els títols (ordinaris o duplicats) i el suplement europeu al títol (SET) i lliurar-los a l’alumnat.

 • Compromís 15.  Validar les sol·licituds d’expedició de títols en el termini de 15 dies hàbils des que s’efectue el pagament del dipòsit del títol, excepte el període de matrícula, en què el termini és de 30 dies hàbils.

 • Indicador 19.     Taxa de remissió de títols en el termini previst.

 

Doctorat @


Servei 16

Gestionar la documentació i informació d’interès vinculada a programes de doctorat de la Facultat, inclosa la relacionada amb el dipòsit i defensa de tesi.

 • Compromís 16.   Garantir, als doctorands i doctorandes que compleixen els requisits, la tramitació adequada que permeta la defensa de la tesi en la data prevista.

 • Indicador 20.     Satisfacció amb la gestió i informació sobre tràmits del doctorat.

 

Homologació de títols estrangers


Servei 17

Tramitar les sol·licituds de l’alumnat quant a la superació dels requisits formatius complementaris que exigeix el Ministeri per a l’homologació de títols estrangers d’educació superior.

 • Compromís 17.    Informar a les persones usuàries que han sol·licitat l’homologació de títols estrangers, en un termini de quinze dies sobre els tràmits que han de seguir per a la superació dels requisits formatius que exigeix el Ministeri. 

 • Indicador 21.      Taxa d’informació en relació a l’homologació de títols estrangers en el termini previst.

 

Horaris, aules i dates d’exàmens


Servei 18

Publicar els horaris, aules i dates d’exàmens, una vegada aprovada l’Oferta del curs acadèmic (OCA).

 • Compromís 18.    Publicar els horaris, aules i dates d’exàmens abans de l’inici de la matrícula de cada curs acadèmic. 

 • Indicador 22.    Compliment de la publicació d’horaris, aules i dates d’exàmens abans de l’inici de la matrícula.

 

 

NOTA: @ Tramitació electrònica per ENTREU

Els indicadors de satisfacció pertanyen a l’enquesta: Satisfacció de l’estudiant amb la secretaria del centre.