Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Els usuaris i les usuàries dels serveis que presta la Secretaria de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria tenen els drets que reconeix l’article 13 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, i en particular:

 • A disposar d’informació actualitzada i amb continguts adequats sobre els serveis que presta la Secretaria.
 • A ser informats amb eficàcia sobre els tràmits que els afecten.
 • A ser tractats amb el degut respecte i consideració per tot el personal de la Secretaria.
 • A conèixer la identitat del personal que tramita els procediments dels quals siga part.
 • A presentar els suggeriments, les queixes i les felicitacions que consideren oportunes sobre els serveis que presta la Secretària i en els quals siguen part interessada.
 • A tenir garantida la confidencialitat de les dades personals segons la legislació vigent.
 • A disposar de les instal·lacions i dels serveis necessaris perquè els estudiants amb discapacitat física o sensorial puguen cursar els estudis adequadament i obtenir una adequada formació acadèmica.
 • A ser atesos en les llengües oficials de la UV que utilitze l’alumne.
 • A conèixer els programes de les assignatures i els professors responsables.
 • A la igualtat i a no ser discriminats per raó de sexe, ideologia, naixement, llengua, opció sexual, discapacitat o qualsevol altra circumstància.
 • A la protecció de la Seguretat Social, en els termes i les condicions que establisquen les disposicions legals que la regulen.
 • A l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge.
 • A qualsevol altre dret que es derive de la normativa vigent.