University of Valencia logo Logo Faculty of Economics Logo del portal

La Universitat de València s'incorpora, en règim de concurrència competitiva, al programa de beques de la AIReF 2023 i 2024

  • May 24th, 2023
Image de la noticia

El Consell de Govern de la Universitat de València, en la seua reunió del passat 11 de maig, va acordar la signatura d'un Conveni amb l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) per a articular les relacions derivades de la selecció i incorporació d'estudiants en pràctiques en el marc del procediment convocat per Resolució de 17 de febrer de 2023, de la Presidència de la AIReF.

La AIReF és una Autoritat Administrativa Independent, creada per la Llei orgànica 6/2013, que té com a missió vetlar pel compliment -per les Administracions Públiques- del principi d'estabilitat pressupostària previst en l'article 135 de la Constitució Espanyola, mitjançant l'avaluació del cicle pressupostari, de l'endeutament públic i l'anàlisi de les previsions econòmiques, com a via per a assegurar el creixement econòmic i el benestar de la societat espanyola a mitjà i llarg termini.

Per a això, els instruments clau amb els quals compta legalment la AIReF són els Informes, Opinions i Estudis, que es realitzen de manera periòdica per un equip professional de dilatada experiència.

Per a l'execució d'aquests treballs, la AIReF considera necessari fomentar la formació i la investigació en els camps propis de la seua activitat, per la qual cosa desitja involucrar a estudiants en el dia a dia de la institució, mitjançant la concessió de beques a través d'Universitats i/o centres acadèmics oficials de postgrau.

Després de la corresponent tramitació, per Resolució de 20 d'abril de 2023, de la Presidència de la AIReF, es va resoldre el procediment de concurrència competitiva, sent la Universitat de València una de les entitats beneficiàries de les ajudes.

Com es determina en les bases i en la convocatòria, les ajudes s'articulen a través de dos programes de beques:

Programes de Beques de la AIReF 2023-2024

UN. PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ

El seu contingut és notablement acadèmic i vinculat a projectes específics, atesos els següents perfils:

1. Beques en Avaluació de Polítiques Públiques (I) – 2 Places 
2. Beca sobre Endeutament Públic (I) 
3. Beca d'Anàlisi Pressupostària de les Comunitats Autònomes (I) 
4. Beca sobre Models de Previsió per a les Administracions Públiques (I

La seua dotació serà de 1.500 euros/mes per alumne.

DOS. PROGRAMA DE FORMACIÓ

La seua labor estarà relacionada amb el treball desenvolupat per les diferents Divisions de la AIReF, atesos els següents perfils:

1. Beca sobre Producció i Anàlisi d'Estadístiques Macroeconòmiques (F) 
2. Beca de Presentació i Anàlisi d'Informació Economicofinancera de les Corporacions Locals (F) 
3. Beca en Avaluació de Polítiques Públiques (F) 
4. Beca en Relacions Institucionals i Internacionals (F) 
5. Beca d'Anàlisi Pressupostària de les Administracions Públiques (F)

La seua dotació serà de 1.150 euros/mes per alumne.

La duració de les beques serà de dotze mesos i en modalitat semipresencial en la seu  de la AIReF, sempre que per raons sanitàries, d'estalvi energètic o altres degudament justificades, així ho permeten.

Procediment de selecció de candidats

Es realitzarà un procediment de selecció d'alumnes per a cadascuna de les dues promocions corresponents a aquest Conveni (2023-2024 i 2024-2025).

Hi haurà una primera fase de preselecció, que serà a càrrec de la Universitat, i una fase de selecció definitiva, que es realitzarà per la Comissió mixta regulada en el Conveni.

Els alumnes becaris hauran de reunir, en tot cas, els següents requisits:

a) Estar cursant l'últim any d'estudis de Grau, o estar en possessió del Títol de Grau amb antiguitat màxima de dos anys i continuar matriculat en algun programa formatiu de la Universitat; o estar matriculat en un programa oficial de màster o doctorat en Economia o qualssevol altres estudis relacionats amb l'activitat de la AIReF; o, havent obtingut el Títol de màster o doctor en els últims tres anys, continuar matriculat en algun programa formatiu de la Universitat.

b) No trobar-se incurs en cap dels supòsits contemplats en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Requisits imprescindibles en les candidatures són:

  • CV
  • Expedient acadèmic

TERMINI PRESENTACIÓ: Abans de les 24 hores del 13 de juny de 2023

Més informació: fac.economia@uv.es