Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Instruccions complementàries a la resolució del vicerectorat d'estudis i política lingüística sobre la realització d'exàmens per part de l'estudiantat que es trobe confinat per covid-19, per ser positiu o per ser contacte estret d'una persona afectada

Enllaç a la Resolució: https://ir.uv.es/DTdfom3

PROCEDIMENT A SEGUIR EN LA FACULTAT D’ECONOMIA PER ALS EXÀMENS DE PRIMERA CONVOCATÒRIA Curs 2021-2022:

1. COMUNICACIÓ DE POSSIBLES CASOS: La sol·licitud d'ajornament es realitzarà sempre amb anterioritat a la data oficial de realització de l'examen o exàmens als quals no puga assistir, mitjançant correu electrònic dirigit a covideconomia@uv.es . Únicament s'atendran les sol·licituds enviades des del compte de correu institucional (@alumni.uv.es). 

2. REGISTRE DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTS JUSTIFICATIUS: La persona sol·licitant rebrà en el seu correu institucional @alumni.uv.es l'enllaç al formulari on farà constar totes les dades identificatives (grau, curs, assignatura, etc.) i, necessàriament, la documentació que justifique la seua situació sanitària. A saber:

a. POSITIU: Prova PCR, o equivalent, certificada per un centre públic o privat.

b. CONTACTE ESTRET: Prova PCR, o equivalent, de la persona amb la qual s'ha estat en contacte estret i prescripció de confinament del sol·licitant per les autoritats sanitàries. Així com el consentiment de la persona afectada per a utilitzar aqueixa informació.

Alternativament, si encara no es disposa del resultat d'una prova PCR o no és possible aportar acreditació del contacte estret i de la prescripció de confinament: 
c. Justificant d'haver-se donat d'alta en el Registre de Coronavirus de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/?language=es

3. INFORME DE LES SOL·LICITUDS: L'Equip COVID de la Facultat d’Economia informarà favorable o desfavorablement respecte a les sol·licituds registrades en el formulari i les comunicarà als departaments responsables de les assignatures perquè gestionen amb el professorat i l'estudiantat afectat la realització de l'examen en una altra data.

4. CALENDARI D'AJORNAMENTS: Tots els exàmens de primera convocatòria disposaran, amb caràcter general, d'una segona data de realització establida en un terme de 21 dies respecte de la data inicial que figura en el calendari d'exàmens de la Facultat.

5. PERSISTÈNCIA DE LES CONDICIONS DE CONFINAMENT: De manera excepcional, en funció de les característiques de l'assignatura, i només per a l'estudiantat que acredite la persistència de les circumstàncies indicades en la Resolució a la data de l'examen ajornat, el professorat responsable de l'assignatura podrà decidir la realització d'una prova en un format diferent al recollit en la guia docent.

Aquesta prova alternativa haurà de garantir el nivell i l'exigència en els continguts equivalents a la prova realitzada en les dates oficials. A més, es determinaran les condicions sota les quals haurà de desenvolupar-se per a garantir la identitat de la persona, l'autenticitat i la privacitat de la prova.

Continuen en vigor la resta de directrius i normatives que se venen aplicant des de setembre de 2021 sobre planificació de la docència, prevenció i protecció front a la COVID-19 del Curs 2021-2022: https://www.uv.es/covid/

En cap cas oblidem que seguim en pandèmia, no baixem la guàrdia i seguim mantenint totes les precaucions de seguretat i higiene habituals.

Resolució del Rectorat de la Universitat de València autorizant ajustos en l’adaptació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València per a l’inici del segon quadrimestre del curs 2020‐21 (27.01.21)
Els estudiants que necessiten un certificat de mobilitat per a desplaçar-se des del seu domicili familiar a la Facultat, poden sol·licitar-lo mitjançant correu a secretariafde@uv.es, indicant nom complet i DNI. Per favor, utilitzar l'adreça de correu @alumni.uv.es

Per a sol·licitar canvis de data de realització d'exàmens de primera convocatòria, curs 2020-2021, per positiu COVID-19 o contacte estret d'una persona positiva, podeu enviar des del vostre compte @alumni.uv.es un correu a covideconomia@uv.es i li remetrem el corresponent formulari. 
Resolució del Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística

Com serà la docència en el segon semestre a la Facultat d'Economia?

Què canvia en el primer semestre del curs 20-21?

 

 

Recorda