Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

És el document que acredita de forma oficial actes, situacions i fets que serveixen per a produir determinats efectes en un procediment administratiu o en una relació jurídica privada.

Els certificats que l'estudiantat pot sol·licitar per SEU ELECTRÒNICA són els següents:

Sol·licitud de certificats d'estudis Facultat d'Economia

1.- Acudir l'interessat/a o persona autoritzada a la Secretaria en horari d'atenció al públic

2.- Tipus: (Depenent del tipus de certificat comporta el pagament d'una taxa o no. Informació taxes)

• Certificat de matricula. Sense taxa
• Certificat de renovació del carnet de familia nombrosa. Sense taxa.
• Certificat de taxes de matricula. Sense taxa
• Certificat d'estudis. Amb taxa. Si és per a ús intern de la Universitat de València, aquest esta exempt de pagament.

3.- Abonar la taxa per certificació, si procedeix, que se li lliurarà i retornar el rebut pagat a la Secretaria juntament amb l'imprès de sol•licitud.

3.- Una vegada realitzat allò descrit al punt nº. 3; en el termini de 7 dies podrà retirar de la Secretaria la certificació corresponent per al que haurà de portar amb si:

Lliurament de certificats d'estudis

Haurà d'aportar els següents documents:
1.El rebut que li lliurem en el moment de la sol·licitud.
2.Document identificatiu (DNI, passaport, carnet d'estudiant ..)

Quan l'interessat/da no puga acudir personalment podrà autoritzar una altra persona, qui haurà de presentar:
Full de representació, conforme al següent model.
• Fotocòpia del DNI de la persona representada.
• Identificació de la persona que fa la gestió.