Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

1. Informació de la assignatura

Programas Formativos Titulaciones de la Facultat d’Economia

La Comisión de Prácticas de la Facultat d’Economia ha aprobado unos programas formativos que pueden realizar los estudiantes en sus prácticas.

2. Calendari

Al següent document es poden consultar les dates importants que ha de tenir en compte l'estudiant de pràctiques al llarg del curs acadèmic.

Calendari  pràctiques 2022-2023

Tasques Dates Lloc

Sessions informatives 

 

12 de juliol de 10.00 a 12.00 hores
12 de juliol de 15.30 a 17.30 hores

Aula 101 i Videoconferència

 

Presentació d'Autoprácticums

Fins al 7 de setembre si la pràctica es realitza d'octubre a gener

Fins al 30 de novembre si la pràctica es realitza de febrer a juny

L'empresa enviarà a Inmaculada.ferragud@fundacions.uv.es el document de l'autopràcticum:
annex emplenat o annex (in english)

Publicació de llistat d'alumnes amb autopràcticums admesos Finals de juliol i en la segona quinzena de cada mes, de setembre a desembre. Web Facultat
Presentació de Reconeixement De l'1 de juny al 15 de juliol.
No s'admetrà cap reconeixement després d'aquesta data.

Aportar documentació a Secretaria Facultat per mail practicaseconomia@uv.es
Sol·licitud

Publicació de la relació d'estudiants admesos per a Reconeixement Segona quinzena de juliol Web Facultat
Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques, primer semestre 8 de setembre

Aula Virtual – Comunitat de Pràctiques 

Publicació de les ofertes aprovades per la Comissió de Pràctiques, segon semestre 2 de desembre Aula Virtual - Comunitat de Pràctiques 
Elecció de plaça de pràctiques per l'alumnat

1r semestre: 12 i 13 de setembre
2n semestre: Del 12 al 14 de desembre

 Videoconferència
Període de les pràctiques

1r semestre: A partir del 3 d'octubre 2022 fins al 31 de gener de 2023
2n semestre: A partir de l'1 de febrer fins al 30 juny de 2023

Empreses/Institucions o entitats

3. Sessió informativa

4. Matrícula

Els estudiants, que compleixin els requisits, hauran de matricular-se de les assignatures de “Pràctiques en Empresa” i “Treball de Fi de Grau” en el procés ordinari de matrícula.

Important: Quan us matriculeu de l'assignatura de Pràctiques en Empresa heu d'entrar al portal de l'alumne per triar la modalitat (Rànquing, Autopràcticum o Reconeixement per activitat professional) i el semestre corresponent.

Requisits per matricular-se

5. Modalitat de pràctiques (1): Autopràcticums

L'estudiant, per iniciativa pròpia, pot localitzar un lloc per realitzar la seva pràctica, que anomenem “Autopràcticum”, la idoneïtat del qual és valorada per la Comissió de Pràctiques de la Facultat d’Economia.

S'han de respectar les normes següents:

 • No es pot fer l'autopràcticum en dos llocs o més diferents.
 • No es pot realitzar un autopràcticum en un lloc on hi hagi relació de parentiu fins a un tercer grau amb els responsables dels òrgans de direcció de l'empresa o entitat o dels tutors/es.

Les activitats de les pràctiques han de coincidir amb algun/s dels programes-tipus proposats:

Programes Formatius Titulacions Facultat d’Economia

En cas de no coincidir amb cap programa, s'ha de fer a la sol·licitud una descripció del projecte formatiu.

Procediment:

 1. L'estudiant cerca l'empresa per realitzar les seves pràctiques, i el tutor és qui envia per correu electrònic l'annex a: Inmaculada.ferragud@fundacions.uv.es
  Data límit de presentació d’Autopràcticums: fins al 7 de setembre, si la pràctica se realitza en el primer semestre (d’octubre a gener), i fins al 30 de novembre, si la pràctica se realitza en el segon semestre (de febrer a juny).
   
 2. La comissió de Pràctiques resoldrà les sol·licituds presentades en termini i forma i publicarà els llistats destudiants amb Autopràcticum acceptats.

Llistats d'alumnes amb Autopràcticum acceptats.

6. Modalitat de pràctiques (2): Reconeixement per experiència professional

Poden sol·licitar el reconeixement de les pràctiques aquells estudiants que hagin fet alguna activitat professional, amb contracte laboral o per compte propi, que s'ajusti al contingut de la titulació corresponent.

Procediment:

 1. Descarregar el següent formulari i enviar per mail a practicaseconomia@uv.es de l’1 de juny al 15 de juliol
 2. Adjuntar la siguiente documentación:
  1. Per al reconeixement d'activitats amb contracte laboral: còpia del contracte laboral, informe de la vida laboral i certificat de l'empresa o de la institució, signat i segellat pel director o responsable, on es faci constar l'antiguitat al lloc, la categoria professional i una descripció detallada del treball desenvolupat.
  2. Per al reconeixement d'activitats per compte propi: certificat censal, certificat col·legial o qualsevol altra documentació que acrediti que l’estudiant ha exercit aquesta activitat i el període de temps treballat.

Resolució:

La Comissió de Pràctiques de la Facultat d’Economia resoldrà les sol·licituds de reconeixement i publicarà, a la segona quinzena de juliol, un llistat d´estudiants amb reconeixements acceptats.

Llistats d’alumnes amb reconeixements per experiència professional.

Si el reconeixement no és acceptat, l'estudiant podrà triar una pràctica de la llista de places de pràctiques curriculars o presentar, en termini, una proposta d'Autopràcticum.

7. Modalitat de pràctiques (3): Ranking

Els estudiants que no presenten proposta d'autopràcticum (o aquesta no hagi estat aprovada per la Comissió) han de triar una de les places ofertes per ADEIT.

Es publicarà el llistat de places a l’Aula Virtual i serà enviat des ADEIT pel gestor corresponent. S’enviarà un correu al correu de “alumni”, indicant el procediment a seguir per a triar la pràctica, així com la data de celebració de la sessió d’elecció, hora i lloc previst, en funció de l’ordre de matrícula. En la relació apareixeran les dades de l’empresa, el departament, el període de la pràctica, horari, els requisits que ha de complir l’estudiant, el programa formatiu o activitats a realitzar en el període de pràctiques i si hi ha o no remuneració.

La data prevista per a la publicació de les places ofertes i aprovades per la Comissió de Pràctiques serà el 8 de setembre, per a les pràctiques del primer semestre, i el 2 de desembre, per a les pràctiques del segon semestre.

8. Tutors acadèmics i entrega de acords de pràctiques

L'acord o el conveni de pràctiques acadèmiques externes és un document digital (en pdf) per la qual cosa ADEIT el remetrà de forma telemàtica, via correu electrònic, a totes les parts interessades: tutor acadèmic, tutor d'empresa i estudiant.

Llista de tutors acadèmics per graus:

Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) 1 Semestre  2 Semestre
Grau en Economía 1 Semestre  2 Semestre
Grau en Finances i Comptabilitat 1 Semestre  2 Semestre
Grau en International Business 1 Semestre  2 Semestre
Grau en Turisme 1 Semestre  2 Semestre
Doble Grau en Turisme+Administració i Direcció d'Empreses (TADE) 1 Semestre  2 Semestre

9. Evaluació de la pràctica

L'avaluació de la pràctica es basa en tres aspectes que tenen un pes específic diferent en la qualificació final, tal com es recull a la taula següent:

Els estudiants del doble grau en Turisme+ADE s'avaluaran en funció que la pràctica realitzada sigui d'ADE o de Turisme. En el cas del doble grau en ADE+Dret, el professorat de la Facultat d’Economia utilitzarà els percentatges aplicats a les pràctiques d'ADE.

A continuació, es recull el fitxer per fer els informes periòdics i el tutorial del curs d'UVocupació. A la guia de PE es descriu més detalladament els tres aspectes a avaluar.

10. Material tutor acadèmic