Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Procediment en la Facultat d'Economia

Sol·licitud del Títol Universitari

1.- A través de la Seu Electrònica:  Entreu.uv.es

 • No és necessari acudir a la secretaria de la Facultat..
 • El pagament del títol es realitza amb targeta de crèdit per passarel·la de pagament i l'estudiant obté el certificat d'haver abonat els drets per a l'expedició del títol en document pdf signat digitalment.

2.- Acudir l'interessat/a a la secretaria de la Facultat proveït del DNI o passaport en vigor, amb una fotocòpia de dit document.

Abonar la taxa per Dipòsit de Titol que se li lliurarà i retornar el rebut pagat a la Secretaria juntament amb la documentació que se li haurà lliurat emplenada.

Quan l'interessat/da no puga acudir personalment podrà autoritzar una altra persona, qui haurà de presentar:

 •  Full de representació, conforme al següent model.
 •  Fotocòpia del DNI de la persona representada.
 •  Identificació de la persona que fa la gestió.

Lliurament del Títol Universitari

1.- L'interessat rebrà notificació que el seu títol està a la nostra Secretaria.

2.- Acudir l'interessat/a proveït de DNI o passaport i del resguard del dipòsit del títol.

3.- En cas de no poder retirar-ho personalment i, d'acord amb l'Ordre de 8 de Julio de 1988 que desenvolupa els Reials decrets 185/1985 i 1496/1987 sobre Expedició i Lliurament de Títols Universitaris Oficials, haurà d'aportar els següents documents:

 •  Poder notarial expedit expressament per a la retirada del títol universitari oficial.
 •  DNI no caducat de l'autoritzat.
 •  Fotocòpia del DNI no caducat de la persona que autoritza.

4.- Sol·licitud d'enviament del títol a un centre oficial més proper al lloc de residència de l'estudiant:

 • Petició per escrit a la secretaria de la Facultat
 • Es farà arribar un rebut a l'estudiant per a abonar la taxa per enviament (15€ destinació Espanya, 30€ destinació Europa, 50€ destinació resta països)
 • S'enviarà el títol i l'interessat ho arreplegarà en el lloc que haja sol·licitat personalment


 

Un cop superats els estudis universitaris conduents a l’obtenció d’una determinada titulació oficial, la persona interessada podrà sol.licitar l’expedició del corresponent títol.

Per accedir a la sol·licitud de títol electrònica clica ací.

Podrà sol·licitar-se l’expedició d’una certificació supletòria del títol, quan aquest es trobe en tramitació.

Recollida del títol

El títol es recollirà a la secretaria del centre d’estudis.

Taxes

Les taxes son fixades anualment mitjançant Decret del Consell.

Normativa aplicable