Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Procediment Facultat d'Economia:

Qualificació del Currículum, dels sol.licitants per a l'acces per a majors de 40 anys als ensenyaments oficials al Grau de:

El termini de presentació de reclamacions a la fase de valoració i la publicació del resultats de les reclamacions, si escau, es publicarà en aquesta mateixa web i taulons de anuncis.

Data de l'entrevista i resultats:

L'accés es farà a una única titulació i s'haurà d'ajustar als criteris i àmbit d'experiència laboral d'aquesta mateixa titulació.

Requisits: Poden presentar-se a aquestes proves les persones que complisquen les següents condicions:

- Edat: que tinguen 40 anys al menys o els complisquen al llarg de l'any en el qual es realitzen les proves.

- Acadèmiques: persones amb experiència laboral i professional en relació a un ensenyament, que tinguen el Graduat Escolar, però que NO tinguen cap titulació que els permeta l'accés a la universitat, és a dir, que no estiguen en possessió de: PAU (prova d'accés a la universitat des de batxiller), Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior (o antiga FP II), titulació universitària, qualsevol altra titulació que permeta l'accés a la universitat.

Avís: Es considera que no existeix cap activitat que amb l'acreditació d'experiència laboral o profesional, puga justificar l'accés als graus en Medicina i Odontologia.

Fase de valoració

A) Experiència laboral i professional. Fins a 5 punts.

Treballs que s'hagen desenvolupat en les famílies professionals vinculades a la branca de la titulació que es desitja cursar, es valorarà fins a un màxim de 0.05 punts per mes complet treballat. Podeu consultar:

B) Formació. Fins a 3 punts.
 • Cursos de 15 hores o més, directament relacionats amb el grau triat, a raó de 0.02 punts per hora.
 • Cursos de 15 hores o més, inclosos en les famílies professionals vinculades al grau encara que no estiguen directament relacionats amb el grau triat, a raó de 0.01 punts per hora.

Caldrà aportar cerificats on conste el contingut, la data de realització i la durada.

C) Coneixements de valencià. Fins a 1 punt.

Posseir el certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o per les universitats valencianes, d'acord amb l'escala següent, i només puntuant-se el superior en cas de que se'n posseesquen més d'un:

 • Coneixement oral: 0.25 punts
 • Grau elemental: 0.5 punts
 • Grau mitjà: 0.75 punts
 • Grau superior: 1 punt
D) Coneixements d'idiomes comunitaris. Fins a 1 punt.

Per cada curs complet superat en l'Escola Oficial d'Idiomes: 0.2 punts. El tribunal podrà tindre en compte altres certificats, com ara els de facultats de filologies i/o traducció, Centre d'Idiomes de la UV, British Council, Institut Française , Goethe Institut, Centre G. Leopardi)

Matrícula

Termini: De l'1 al 25 de febrer de 2022

Presentació documentació del currículum

Una vegada reomplit la instància via telemàtica, tal com s'indica en el enllaç de les instruccions, adjuntant el formulari de matrícula i la documentació general sol.licitada, cal presentar en paper fins al 4 de març de 2022, la següent documentació:

 1. Graduat Escolar
 2. Documentació acreditativa de l'experiència laboral mitjançant contractes o nomenaments amb funcions i certificats oficials de cotització a la Seguretat Social.
 3. Memòria-resum explicativa de l'experiència laboral
 4. Documentació acreditativa de la formació relacionada on consten continguts, dates i durada dels cursos.
 5. Documentació acreditativa dels coneixements de valencià
 6. Documentació acreditativa dels coneixements d'idiomes comunitaris

On presentar-la: Servei d'Estudiants, Edifici Rectorat, av. Blasco Ibáñez, 13, 46010-València

Publicació fase de valoració: 31 de març de 2022. Periode de Reclamació: del 1 al 7 d'abril de 2022.

Calendari d'entrevistes: cada centre publicarà les dates.

Normativa