Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Enginyeria Química Logo del portal

Projecte REWAISE

  • 9 de març de 2022

Eliminació de microplàstics, aprofitament dels recursos de l'aigua residual i reducció de fuites: REWAISE i el “ecosistema intel·ligent de l'aigua”.

- Rewaise, una iniciativa de quatre empreses europees del sector de l'aigua per a implementar innovacions tecnològiques i nous mètodes de governança.

- Durant el primer any del projecte, les primeres plantes pilots estan en marxa amb l'objectiu de millorar l'eficiència en la gestió de l'aigua.

- Diferents Living Labs en tota Europa desenvolupen solucions específiques que després són implementades sota una metodologia comuna.

Imatge: Living Labs agrupats en tres Hubs

 

Imatge: ecosistema intel·ligent de l'aigua

REWAISE és un projecte dins del programa europeu Horitzó 2020, liderat per Aqualia i integrat per 25 entitats d'11 països Europeus, entre els quals es troba la Universitat de València a través del grup d'investigació CALAGUA. El primer any de REWAISE s'ha complit recentment, i els socis van celebrar els primers avanços en la Tercera Assemblea General celebrada a Brussel·les.

 

Des de la concepció del projecte, les entitats de REWAISE han estat forjant un marc per a implementar serveis descentralitzats de l'aigua, involucrant a totes les parts interessades rellevants amb la finalitat d'aconseguir un cicle de l'aigua sostenible i extraure el valor de l'aigua en les activitats demostratives inicials:

•             El Living Lab en Skaane (Suècia) ja ha dut a terme dues accions per a recuperar recursos de l'aigua residual. La primera és una instal·lació pilot d'ultrafiltració per a la recol·lecció d'aigua de pluja en cobertes d'edificis, implementada en una àrea urbana pública amb un emmagatzematge subterrani de 100 m³. La instal·lació té com a objectiu reutilitzar l'aigua per al reg amb un enfocament en l'eliminació de microplàstics i microcontaminants.

Imatge: planta pilot en l'estany de tempestes en Lund, Suècia

•             A més, l'empresa sueca VASYD ara compta amb el primer prototip de vàter amb separació d'orina instal·lat i monitorat en les seues oficines per a produir un nou fertilitzant sec i segur.

•             En el Living Lab de Galícia, després d'una reeixida prova pilot d'un bioreactor anaerobi de membranes (AnMBR) per al tractament d'1 m³/dia d'aigües residuals a Vigo, s'ha completat, amb la intervenció del grup CALAGUA, el disseny d'una unitat demo que tractarà 55 m³/dia d'aigües residuals d'una fàbrica d'automòbils local. La unitat serà capaç de transformar la matèria orgànica en biogàs, recuperar nutrients per a la fertirrigació i produir aigua regenerada apta per a circuits de refrigeració, rentada i procés.

Imatge: AnMBR planta pilot a Vigo i la seua ubicació

•             A Vigo també s'estan preparant nous dissenys per a crear una gran planta d'ultrafiltració per al tractament d'aigües superficials, després de les reeixides proves pilot on s'han comparat diferents membranes i definit els paràmetres a monitorar en el procés per a assegurar la seua qualitat.

•             En el Living Lab Midlands (UK) s'estan implementant models i sistemes de control de xarxes, per a reduir les fuites de distribució i evitar inundacions en els sistemes de recol·lecció. També s'està treballant per a ampliar i dissenyar la unitat de recuperació d'amoníac basada en el stripping dels sobrenadants. Al seu torn, s'estan estudiant opcions per a generar hidrogen a partir de la hidròlisi de l'amoníac concentrat.

REWAISE està desenvolupant una plataforma tecnològica pròpia per a establir un marc comú d'innovació digital que done suport a les estratègies alternatives de gestió de l'aigua. Un dels principals desafiaments és trobar eines que minimitzen la necessitat de sensors. Els esforços inicials se centren en la modelització separada d'embassaments i creixements d'algues, plantes de potabilització i sistemes de distribució, xarxes de clavegueram i plantes de tractament d'aigües residuals per a optimitzar les operacions abans d'integrar els diferents mòduls.

S'han identificat i categoritzat més de 30 indicadors clau de rendiment tècnics, ambientals, econòmics i socials. Tindre xifres sobre la petjada de carboni, l'escassetat d'aigua i la toxicitat humana serà útil per a mesurar els mèrits tècnics, mentre que el nombre d'informes de mercat, els impactes de la comunicació i l'anàlisi econòmica avaluaran el valor comercial de les tecnologies més prometedores.

En aquest context, s'ha dut a terme un mapatge de les parts interessades clau en el context comunitari i civil de cada Living Lab que ajudarà a establir diàlegs a través de grups de competències basats en centres (Hubs). Les directrius per a mesurar l'impacte de la millora dels serveis d'aigua en termes de governança, i per a determinar el retorn social de la inversió, al seu torn ajudaran a incentivar les inversions relacionades amb l'aigua, per a accelerar el creixement de les PIME mitjançant una major participació social.

Tot aquest progrés es coordina amb les altres quatre iniciatives cofinançades per la UE dins de la convocatòria H2020 SC5-04-2019, agrupades en un clúster batejat com a Circular Smart Economy for Water (CirSEau). Es van crear tres grups de treball per a identificar metodologies comunes que impulsen i) la participació de les parts interessades, ii) les comunicacions i iii) l'avaluació de l'impacte i els indicadors de rendiment. També es van celebrar sessions conjuntes amb l'Agència Executiva d'Investigació AEI) per a obtindre informació sobre les polítiques relatives a les directives sobre l'aigua.

El projecte REWAISE té una duració de cinc anys durant què implementarà els seus processos innovadors en un cicle sostenible de l'aigua. Periòdicament es publiquen els esdeveniments i avanços més recents en el seu lloc web www.rewaise.eu. Pots seguir-ho també en

 

https://twitter.com/REWAISE_EU

https://www.linkedin.com/company/rewaise-eu-project/

https://www.youtube.com/channel/UCgKKjNbehcnSLzdqoCYokcA/featured