Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Enginyeria Química Logo del portal

El Grup de Recerca en Tecnologia i Sostenibilitat de Materials (MATS) del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat de València centra la seva activitat investigadora en el disseny, desenvolupament, caracterització i validació de tecnologies per a la preparació i funcionalització de materials amb caràcter multisectorial, i amb enfocament de sostenibilitat dins del concepte d’economia circular.

Els objectius cientificotècnics del grup MATS són:

 • Desenvolupar tecnologies per a l'obtenció i funcionalització de fibres (nano / micro) i pel·lícules polimèriques, compostes i híbrides.
 • Aplicar i avaluar tècniques de modificació superficial de substrats per controlar la rugositat i la tensió superficial.
 • Investigar la correlació entre les propietats físic-químiques dels materials i el seu rendiment.
 • Avaluar les alternatives per a la recuperació de residus materials, químics, energètics i biològics d’origen plàstic.
 • Desenvolupar mitjans de reacció avançats per a processos de polimerització mitjançant fluids supercrítics i líquids iònics.
 • Dissenyar catalitzadors nanoestructurats mitjançant tècniques electroquímiques per a la preparació de membranes híbrides.
 • Desenvolupar i validar estratègies de protecció contra la corrosió de metalls.
 • Desenvolupar processos d’encapsulació de compostos d’interès mitjançant sol-gel i assecat per aspersió per a la seva posterior incorporació a matrius polimèriques.

Les línies de recerca del grup MATS són:

 • Disseny i validació de materials polimèrics i compòsits per a tecnologia de membranes. Tecnologia per al disseny de polímers i compostos funcionalitzats per al desenvolupament de membranes de format pla o de fibra. Control de paràmetres com la mida dels porus, la humectabilitat, l’afinitat química, l’estabilitat tèrmica, química i mecànica.
 • Desenvolupament de materials compostos i polimèrics amb propietats avançades per a la seva aplicació en envasos i envasos. Desenvolupament de nous materials i compostos polimèrics amb propietats avançades: actius, intel·ligents, biodegradables, reciclables, comestibles, nanocompòsits i biocompòsits, per a la seva aplicació en sistemes de conservació d’aliments i farmacèutics.
 • Recuperació de residus plàstics mitjançant processos mecànics, químics, tèrmics i biològics. Desenvolupament de metodologies i anàlisi físic-química de residus plàstics per establir les estratègies de recuperació més adequades.
 • Disseny i aplicació de líquids iònics i dissolvents eutèctics profunds com a medis de reacció i catalitzadors. Síntesi de líquids iònics i dissolvents eutèctics profunds sota demanda com a medis de reacció i / o catalitzadors. Estudi de la viabilitat del procés de reacció. Estudi de la viabilitat del procés de recuperació de dissolvents.
 • Preparació de materials en condicions supercrítiques. Obtenció de les condicions operatives supercrítiques òptimes per a la preparació de materials. Modelització i cinètica del procés de reacció.
 • Disseny i caracterització de catalitzadors nanoestructurats (foto) obtinguts per anodització electroquímica de diferents metalls i aliatges. Síntesi, modificació i caracterització de nous catalitzadors nanoestructurats (foto) obtinguts per anodització electroquímica de metalls i aliatges. Validació en aplicacions energètiques, ambientals i biomèdiques.
 • Desenvolupament de membranes polimèriques híbrides de TiO2 per a la seva aplicació en la descontaminació de l'aigua i en la purificació de compostos. Desenvolupament de membranes híbrides autonetejables formades per nanotubs de TiO2 modificats per a la seva aplicació en l’eliminació de contaminants emergents de l’aigua i la purificació de compostos químics mitjançant processos de filtració la força motriu de la qual és la pressió.
 • Modelització i simulació del transport de propietats en membranes polimèriques. Desenvolupament de models matemàtics, basats en el mètode dels elements finits (FEM), per a l’estudi del transport de matèria multicomponent, acoblat o no al transport d’energia tèrmica, a través d’estructures polimèriques multicapa.
 • Desenvolupament de processos d’encapsulació. Disseny d'estratègies sol-gel i de d’ assecat per esprai per a l'encapsulació de compostos actius, enzims, fàrmacs i altres substàncies d'interès, per a aplicacions en sectors com l'envasament, la gestió de residus o la biomedicina, entre d'altres.

Components del grup: 

 • Badia Valiente, José David (Director)
 • Cerisuelo Ferriols, Josep Pasqual
 • Cháfer Ortega, Amparo
 • Fernández Domene, Ramón
 • Sánchez Tovar, Rita

Més informació: