Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Enginyeria Química Logo del portal

NORMATIVA DE LA COMISSIÓ D'ESPAIS I RECURSOS DEL DEPARTAMENT D'ENGINYERIA QUÍMICA (aprovada en Consell de Departament en 22 de Març de 2013)

 
La Comissió d'Espais i Recursos és una comissió delegada del Consell del Departament d'Enginyeria Química i triada per aquest per a un període d'un any.
 
Composició
La Comissió d'Espais i Recursos serà presidida pel director o la directora del Departament o persona en qui delegue, i estarà formada a més per:
  • Un o una representant, i el seu suplent, del Personal d'Administració i Servicis adscrit al Departament
  • Almenys un o una representant, i el seu suplent, de cada uns dels grups d'investigació inscrits en el Registre d'Estructures d'Investigació de la Universitat de València.
 
Funcions i funcionament
La seua funció principal és la presa de decisions sobre la distribució i l'ús dels espais assignats al Departament d'Enginyeria Química així com sobre l'ús i manteniment dels recursos comuns (equips i materials) del Departament.
La Comissió d'Espais i Recursos es reunirà convocada pel director o la directora del Departament amb una antelació mínima de 72 hores i requerirà la presència de la majoria absoluta dels seus membres per poder constituir‐se. En cas d'urgència, el termini podrà ser menor i, per a poder adoptar acords, la Comissió d'Espais i Recursos haurà de decidir per majoria absoluta dels seus membres la procedència de la urgència.
El director o la directora del Departament assumirà els acords adoptats per unanimitat dels presents en les reunions de la Comissió d'Espais i Recursos, i informarà d'aquestos acords en la primera sessió del Consell de Departament posterior a la data de l'acord.