Degree Programmes Offered.
.

Work placements

Work placements are essentially a training activity for the students, who are supervised by a tutor at their company or institution, and by an academic tutor of the University of Valencia. Their main objective is to enable students to apply and to help them complement the knowledge they have acquired throughout their academic training, whilst at the same time utilising their acquired skills that have prepared them for the professional world, facilitated their employment and encouraged their entrepreneurial ability. 

La Universitat de València considera les pràctiques externes com una metodologia important i necessària en l'aprenentatge i preparació dels seus estudiants i, al mateix temps, de vinculació amb la societat, i disposa d'un reglament propi que les regula. Per cada centre universitari existeix una comissió de pràctiques que té, entre unes altres, la missió de promoure i de supervisar acadèmicament les pràctiques formatives.

Existeixen dos tipus de pràctiques: curriculars i extracurriculars. Les pràctiques curriculars es configuren com activitats acadèmiques integrades en el pla d’estudis del qual es tracte (graus i postgraus), que es corresponen amb un mòdul, matèria o assignatura. Per una altra banda, les extracurriculars són aquelles que els/les estudiants/es poden realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període de formació (graus i postgraus) i que, encara tenint el mateix fi que les pràctiques curriculars, no formen part del pla d’estudis.

En relació a la realització de pràctiques amb persones menors d'edat i en compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l’estudiant o estudianta que vulga o haja de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors ha d’aportar obligatòriament una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia.

Les Pràctiques Externes estan regulades pel Reglament de Pràctiques Externes de la Universitat de València.

Podeu trobar més informació a les pàgines de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i de la Fundació Universitat – Empresa de la Universitat de València.