AJUDES REALITZACIÓ DE PROJECTES  VALORITZA I TRANSFEREIX

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PROVA DE CONCEPTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA «VALORITZA I TRANSFEREIX 2021», DEL VICERECTORAT D'INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA.

Descripció:

El Programa «Valoritza i Transfereix» té per objecte  la concessió d’ajudes per a la realització de projectes de prova de concepte, no es una convocatòria dirigida a projectes d’investigació fonamental.

Els projectes de prova de concepte són projectes de validació de l’interès comercial de resultats d’investigació mitjançant el desenvolupament de prototips, demostradors, proves a escala real o un altre tipus d’actuacions que servisquen per a verificar la viabilitat de l’aplicació d’aquests resultats d’investigació que, havent generat drets de propietat intel·lectual o industrial per la Universitat de València, esten protegits mitjançant títols de propietat industrial i/o intel·lectual  o bé siguen susceptibles de protecció.

 

Persones Destinatàries:

Personal Docent i Investigador de la Universitat de València amb la categoria de doctor/a i dedicació a temps complet, així com el Personal Investigador de la Universitat de València contractat en el marc de convocatòries públiques de programes per a la incorporació de doctors/res del Pla Estatal d’R+D+I, del programa especial d’estabilització d’investigadors/es reincorporats/des de la Universitat de València, o del programa marc per a la contractació de personal investigador doctor de la Universitat de València, sempre que la dedicació del contracte siga a temps complet i la seua duració comprenga tot el període d'execució previst del projecte.

 

Requisits:

Els projectes de prova de concepte presentats hauran d'estar basats en resultats d’investigació generats per grups d’investigació de la Universitat de València, resultats que es troben ja protegits, o en procés de protecció, mitjançant un títol de propietat intel·lectual o industrial i que complisquen els requisits esmentats en la convocatòria.

 

Període d’execució:

Un any des de la data de publicació de la resolució definitiva

Dotació econòmica: 

Depenent del tipus de resultat d’investigació i la seua àrea tècnica, els projectes podran rebre una ajuda màxima de:

• Projectes de validació de resultats d’investigació, protegits o protegibles per drets de propietat industrial. Ajuda màxima de 60.000 €.

• Projectes de validació de resultats d’investigació, protegits o protegibles per drets de propietat intel·lectual. Ajuda màxima de 20.000 €.

 

Sol.licituds:  

Enllaç directe a la informació del programa (formalització de la sol·licitud)

 

 

TERMINI OBERT FINS AL 28/10/2021

 

 

Links: