Metabolism and transport in plants under abiotic stress - MITEV

Reference of the Group:

GIUV2015-234

 
Description of research activity:

S'estudien els efectes morfofisiològics de diversos estressos abiòtics en les plantes, en particular sobre el metabolisme fotosintètic i respiratori, així com l'equilibri hídric i les alteracions de la funcionalitat de les membranes cel·lulars i de la distribució dels nutrients en la planta. El treball se centra fonamentalment en estressos causats per salinitat i per metalls pesants, en aquest cas tant per excés (toxicitats) com per defecte (deficiències nutricionals), i els mecanismes de regulació de les respostes que presenten les plantes a aquestes condicions ambientals adverses.

 
Web:

No indicada

 
Scientific-technical goals:
  • Millorar el coneixement sobre la regulació de la incorporació, distribució i efectes fisiològics de nutrients i de substàncies tòxiques en plantes
 
Research lines:
  • Metabolism and transport in plants under abiotic stress. Estudi dels efectes de diversos estressos abiòtics, particularment salinitat i metalls pesants, sobre el metabolisme i la distribució de nutrients en les plantes i la seua regulació. Determinació de alteracions en la homeòstasi del ferro en plantes que presenten mutacions dels transportadors de membrana d'alta afinitat per al coure.
 
Group members:
Name Nature of participation Entity Description
M Amparo Sanz GrauDirector-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat