Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 4 de març de 2021.

 ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. Proposta

2. Aprovació, si escau, de la distribució de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021 relativa a places dels cossos docents universitaris i de professorat contractat doctor. Proposta.   Text aprovat.

3. Aprovació, si escau, dels criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI de la Universitat de València aplicables per al curs 2021-2022. Proposta.  Text aprovat.

4. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de treball del PDI de la Universitat de València - Exercici 2020. Proposta.  Text aprovat.

5. Aprovació, si escau, de l'acord per a  l'autorització de l'abonament de l'increment retributiu del 0,9% per als empleats públics de la Universitat de València. PropostaText aprovat.

6. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball del PAS 1/2021. Proposta Text aprovat.   Aclaració lloc 2535.   Cost pressupostàri.

7. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la normativa sobre formació i funcionament de les borses de treball, de les diverses escales i categories professionals del PAS. Proposta Text aprovat.

8. Torn de paraules.