Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

Nous permisos i reduccions per al personal UV

  • 2 julio de 2019
Image de la noticia

Aplicació supletòria del decret 42/2019. Nous permisos i reduccions per al PAS i per al personal de suport a la investigació de la UV.

El passat 20 de juny el Consell de Govern de la UV aprovà l’ACORD PER A L’APLICACIÓ DEL DECRET 42/2019, DE 22 DE MARÇ, DEL CONSELL, EN MATÈRIA DE PERMISOS, LLICÈNCIES I REDUCCIONS DE JORNADA”.

Aquest Decret es d’aplicació supletòria en els temes referits a permisos, llicències i reduccions de jornada. No resulten d’aplicació els articles referits a la jornada de treball (els articles 4, 5 i 6 ni els articles 9 al 19 del capítol II) i a les vacances (capítol V), perquè la UV els regula en el Reglament de jornada i horari de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat de València. (CG 21/XII/2012. Modificat CG 2-IV-2019) i en el Calendari General i les diverses Addendes anuals respectivament.

Destaquem que la UV manté:

  • L’Acord del Consell de Govern 1999/120 que prevé que el personal de la Universitat de València puga gaudir d’una llicència retribuïda, fins a un mes, per als casos d’adopció de menors a l’estranger, sempre que es presente la documentació acreditativa i suficient d’aquesta circumstància.
  • El permís per malaltia greu del cònjuge o parella de fet o de un familiar de primer grau el personal de la Universitat de València tindrà dret a un permís de 4 dies hàbils quan el succés es produïsca en la mateixa localitat i de 6 dies hàbils quan siga en distinta localitat a més de 50 kilòmetres.
  • El permís per accident o malaltia greu d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 3 dies hàbils quan es produïsca en la mateixa localitat i de 5 dies hàbils quan siga en diferent localitat a més de 50 kilòmetres.

 

Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, en matèria de permisos, llicències i reduccions de jornada”

Acord per a l’aplicació del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, en matèria de permisos, llicències i reduccions de jornada.

 

Guia CGT de permisos i llicències en la UV.