Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

CGT denúncia la falta de voluntat de la UV per abordar el problema de l'alta temporalitat del PAS de la Universitat

 • 24 mayo de 2022
Image de la noticia

El mes de desembre passat el Govern va publicar ups parlame LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A la REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L'OCUPACIÓ PÚBLICA.

Amb aquesta Llei el Govern finalment va rectificar i va esmenar la modificació de l’EBEP pactada amb els sindicats majoritaris per la pressió exercida per diversos grntaris, en la seua tramitació parlamentària i les nombroses protestes (manifestacions i vagues) organitzades per diversos col·lectius i organitzacions sindicals que exigíem altres mesures que compliren i transposaren les resolucions que el Tribunal Superior de Justícia Europea ha estat indicant en els últims anys.

Aquesta situació s'origina per l'incompliment de les lleis relatives a la gestió de l'ocupació pública per part de la mateixa administració que han ocasionat unes grandíssimes bosses de contractes temporals amb moltes persones en situacions en frau de llei per no convocar les corresponents i preceptives ofertes d'ocupació pública i, també, per crear llocs estructurals, però sense incloure'ls en les corresponents Relacions de Llocs de treball.

Aquesta Llei 20/2021 autoritza un nou procés d'estabilització d'ocupació pública que inclourà les places amb dotació pressupostària que porten ocupades més de tres anys ininterrompudament a data de 31/12/2020. No interromp termini si han estat vacants fins a tres mesos entre diferents nomenaments.

La Universitat ha de negociar con las organitzacions sindicals el desenvolupament d’aquests procesos.

Quin tipus de places inclouria aquesta oferta?

 1. Places de la RLT que no s'hagen convocat o hagen quedat desertes en convocatòries anteriors.
 2. Places lligades a programes tant de capítol 1 com de capítol 6.
 3. Places ocupades per persones que hagen sigut declarades com a personal indefinit no fix per sentència judicial o per resolució de la Inspecció de Treball per contractació en frau de llei com és el cas més habitual la UV
 4. Qualsevol altra plaça del tipus que siga que forme part de l'activitat ordinària de la UV.

En el cas de la UV a penes hi haurà places del grup 1 en haver-se convocat ofertes d'ocupació anuals des del 2014, però sí de la resta dels grups, ja que s'han anat creant llocs estructurals que no s'han inclòs en la RLT (malgrat reiterades peticions a Gerència en aquest sentit per part nostra)

Calendari dels processos selectius de la Llei 20/2021:

 • Aprovació i Publicació de l’OPO: abans de l’1/06/2022.
 • Publicació de les convocatòries dels processos selectius: 31/12/2022.
 • Resolució dels processos selectius: abans del 31/12/2024.

La Llei 20/2021 fa distinció entre les places temporals, considerant de llarga duració les que porten més de 5 anys a data 31/12/2021; i les temporals a les quals porten entre 3 i 5 anys.

Possibles Sistemes selectius:

 • A. Para las places temporals de llarga duració: Únicament un CONCURS de Mèrits amb un màxim del 60% de antiguitat i un mínim del 40% d’Altres mèrits.
 • B. Per a la resta de places temporals: CONCURS OPOSICIÓ. Fase d’Oposició 60%, pot acordar-se una nota inferior al 5 per a continuar. Fase de Concurs 40%, on l’antiguiitat pot comptar fins al 90% del concurs.

La Universitat té l'obligació de comunicar amb antelació la publicació d'aquestes convocatòries a les persones que ocupen les places objecte d'aquestes.

La Universitat ha de compensar econòmicament amb 20 dies per any treballat (màxim 12 mensualitats) al personal que estant en actiu finalitzara la seua relació laboral per no superar aquests processos selectius d'estabilització de la Llei 20/2021.

Recordem que totes les convocatòries són públiques, amb independència del sistema selectiu triat, i, encara que el tipus de sistema selectiu, afavoreix genèricament al personal temporal, no necessàriament (almenys en algunes escales) és favorable a la consolidació individual de la persona que vinguera ocupant aqueix lloc de treball.

La Universitat ha d'incloure totes aquestes places en la RLT abans d'aprovar i publicar aquesta extraordinària OP.

Després del coneixement de la primera proposta de places a incloure en aquesta extraordinària OPE per part de la UV, CGT considera que són moltes més les places afectades que complirien els requisits per a formar part d'ella. En aquest sentit, després d'un estudi sobre les dades de contractació dels últims anys, CGT hem enviat a la Gerència de la Universitat un llistat de 25? noves places que considerem s'han d'afegir i també hem indicat situacions de llarga temporalitat en algunes unitats administratives que possiblement també han de ser incloses. En aquest moment la UV està revisant la seua pròpia proposta però no tenim resposta sobre si s'ampliarà o mantindrà o fins i tot es reduirà l'oferta.

Si consideres que ocupes o si coneixes en la teua unitat alguna plaça que complira amb els requisits de la Llei 20/2021 per a poder formar part d'aquesta OPE, posa't en contacte amb CGT perquè puguem estudiar cada cas i exigir la seua inclusió per a la seua consolidació.

Més informació:

 • Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. ENLLAÇ.
 • Resolució de la Secretaria d'Estat de Funció Pública sobre les orientacions per a la posada en marxa dels processos d'estabilització derivats de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. ENLLAÇ

El pasado mes de diciembre el Gobierno publicó LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO.

Con esta Ley el Gobierno finalmente rectificó y enmendó la modificación del EBEP pactada con los sindicatos mayoritarios por la presión ejercida por varios grupos parlamentarios, en su tramitación parlamentaria y las numerosas protestas (manifestaciones y huelgas) organizadas por diversos colectivos y organizaciones sindicales que exigíamos otras medidas que cumplieran y transpusieran las resoluciones que el Tribunal Superior de Justicia Europea ha estado indicando en los últimos años.

Esta situación se origina por el incumplimiento de las leyes relativas a la gestión del empleo público por parte de la misma administración que han ocasionado unas grandísimas bolsas de contratos temporales con muchas personas en situaciones en fraude de ley por no convocar las correspondientes y preceptivas ofertas de empleo público y, también, por crear puestos estructurales, pero sin incluirlos en las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo.

Esta Ley 20/2021 autoriza un nuevo proceso de estabilización de empleo público que incluirá las plazas con dotación presupuestaria que lleven ocupadas más de tres años ininterrumpidamente a fecha de 31/12/2020. No interrumpe plazo si han estado vacantes hasta tres meses entre diferentes nombramientos.

La Universitat ha de negociar con las organitzacions sindicales el desarrollo de estos procesos.

¿Qué tipos de plazas incluiría esta oferta?

 1. Plazass de la RLT que no se han convocado o hayan quedado desiertas en convocatorias anteriores.
 2. Plazas ligadas a programas tanto de capítulo 1 como de capítulo 6.
 3. Plazas ocupadas por personas que hayan sido declaradas como personal indefinido no fijo por sentencia judicial o resolución de la Inspección de Trabajo por contratación en fraude de ley como és el caso más habitual en la UV.
 4. Cualquier otra plaza del tipo que sea que forme parte de la actividad ordinaria de la UV.

En el caso de la UV apenas habrá plazas del grupo 1 al haberse convocado ofertas de empleo anuales desde el 2014, pero sí del resto de los grupos, ya que se han ido creando puestos estructurales que no se han incluido en la RLT (pese a reiteradas peticiones a Gerencia en este sentido por nuestra parte).

Calendario de los procesos selectivos de la Ley 20/2021:

 • Aprobación y publicación de la OPE: antes del 1/06/2022.
 • Publicación de las convocatoriass de los procesos selectivos: 31/12/2022.
 • Resolución de los procesos selectivos: antes del 31/12/2024.

La Ley 20/2021 hace distinción entre las plazas temporales, considerando de larga duración las que llevan más de 5 años a fecha 31/12/2021; y las temporales a las que llevan entre 3 y 5 años.

Posibles Sistemas selectivos:

 • A. Para las plazas temporales de larga duración: Únicamente un CONCURSO de Méritos con un máximo del 60% de antigüedad y un mínimo del 40% de Otros méritos.
 • B. Para el resto de plazas temporales: CONCURSO OPOSICIÓN. Fase de Oposición 60%, pudiendo acordarse una nota inferior al 5 para continuar. Fase de Concurso 40%, donde la antigüedad puede llegar al 90% del concurso.

La Universitat tiene la obligación de comunicar con antelación la publicación de estas convocatorias a las personas que ocupen las plazas objeto de estas.

La Universitat ha de compensar económicamente con 20 días por año trabajado (máximo 12 mensualidades) al personal que estando en activo finalizara su relación laboral por no superar estos procesos selectivos de estabilización de la Ley 20/2021.

Recordamos que todas las convocatorias son públicas, con independencia del sistema selectivo elegido, y, aunque el sistema selectivo, favorece genéricamente al personal temporal, no necesariamente (al menos en algunas escalas) es favorable a la consolidación individual de la persona que viniera ocupando ese puesto de trabajo. 

La Universitat ha de incluir todas estas plazas en la RLT antes de aprobar y publicar esta extraordinaria OPE.

Tras el conocimiento de la primera propuesta de plazas a incluir en esta extraordinaria OPE por parte de la UV, CGT considera que son muchas más las plazas afectadas que cumplirían los requisitos para formar parte de ella. En este sentido, después de un estudio sobre los datos de contratación de los últimos años, CGT hemos enviado a la Gerencia de la Universitat un listado de 25? nuevas plazas que consideramos se deben añadir y también hemos indicado situaciones de larga temporalidad en algunas unidades administrativas que posiblemente también deban ser incluidas. En este momento la UV está revisando su propia propuesta pero no tenemos respuesta sobre si se ampliará o mantendrá o incluso se reducirá la oferta.

Si consideras que ocupas o si conoces en tu unidad alguna plaza que cumpliera con los requisitos de la Ley 20/2021 para poder formar parte de esta OPE, ponte en contacto con CGT para que podamos estudiar cada caso y exigir su inclusión para su consolidación.

Más información:

 • La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. ENLACE.
 • Resolución de la Secretaría de Estado de la Función Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. ENLACE.