University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 1 d'octubre de 2021.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.    Proposta. 

  2. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball del PAS (RTL 2/2021). Proposta   Text aprovat

  3. Torn obert de paraules.