University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Convocatòria Mesa Negociadora de la Universitat de València 30 de gener de 2020.

 ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.    Proposta.  Text aprovat

  2. Aprovació, si escau, de la Relació de Llocs de treball de 2019 de PDI de la Universitat de València. Proposta.  Annex.   Text aprovat.

  3. Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de carrera professional.   Proposta. Text aprovat.

  4. Proposta de retribucions del personal investigador en formació que llig la tesi abans de la finalització de l’ajuda.   Proposta. Text aprovat.

  5. Torn obert de paraules.