University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

 ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. TEXT
  2. Informe sobre proposta d’ampliació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018, referent a places de personal docent i investigador, aprovada per acord del Consell de Govern 275/2017. TEXT
  3. Aprovació, si escau, de l’oferta d’ocupació pública del personal d’administració i serveis per a l’any 2018. TEXT
  4. Torn obert de paraules