GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

Estructura organitzativa

Comissió rectora

La Comissió Rectora està integrada per el/la Conseller/al fet que assumisca les competències de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana o persona en qui delegue, el/la Conseller/al fet que assumisca les competències de Ciència o persona en qui delegue, el/la President/a del CSIC o persona en qui delegue, el/la Rector/a de la Universitat de València o persona en qui delegue, la Direcció del Centre i la Vicedirecció del Centre.

Corresponen a la Comissió Rectora la superior direcció de l'actuació del Centre, informar i elevar als òrgans competents de les institucions participants en el Conveni les propostes que requerisquen la seua aprovació i aprovar el projecte de pressupost ordinari del centre, i elevar-lo als òrgans competents de les institucions cotitulars del CIDE.

Junta de centre

La Junta del CIDE assessora i informa el director de tots els assumptes que afecten el funcionament del centre. Està integrada pel director, que actua com a president de la Junta; el gerent, sense dret a vot i que exerceix de secretari; el vicedirector; els caps de departament i dos representants del personal.

Claustre científic

El Claustre Científic és el fòrum de deliberació dels assumptes científics del CIDE, està presidit pel director i constituït pel personal funcionari investigador pertanyent a cossos o escales del CSIC, de la Universitat de València i de la Generalitat Valenciana, en les quals s'exigisca per al seu ingrés el grau de doctor, i exercisquen llocs de treball en el CIDE. Així mateix, són membres del Claustre Científic el personal contractat amb títol de doctor que exercisca la seua tasca investigadora en el CIDE.

Direcció

La direcció del CIDE l'ostenta des de setembre de l'any 2018, el Dr. Patricio García-Fayos Poveda. De la mateixa depén una vicedirecció, la Gerència, els Departaments i els Serveis de Suport a la Investigació.

La vicedirecció del CIDE l'ostenta des de febrer de 2021, el Dr. Miguel Verdú del Campo.

Gerència

La gerència del CIDE l'ostenta, des d'abril de l'any 2022, Don Fernando Puig Algarra, que realitza les funcions administratives i de gestió inherents al seu càrrec i de la qual depenen l'Administració, Secretaria i Manteniment.